مرکز پیام

کاربران گرامی از هرگونه بی احترامی به کاربران گالری خودداری کنید.

در صورت مشاهده و یا شکایت کاربری مطمئنا” از شما به مراجع قضایی شکایت خواهد شد.

نکته : پاک شدن پیام ها دو طرفه است.(هر دو طرف باید پاک کنند تا کامل پاک بشه.)

شما برای دیدن پیام باید وارد شوید.