دسته هنرمندان کره ای با ( 669 ) تصویر

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 2
6
۰
Loading

گروه کره ای Sistar
گروه کره ای Sistar

امتیاز امتیاز تصویر : 3
36
۰
Loading

Jung Il Woo بازیگر کره ای
Jung Il Woo بازیگر کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 3
12
۰
Loading

Qri خواننده ی گروه T-ara
Qri خواننده ی گروه T-ara

امتیاز امتیاز تصویر : 6
49
۰
Loading

Hwang Min Hyun عضو گروه NU’EST
Hwang Min Hyun عضو گروه NU’EST

امتیاز امتیاز تصویر : 4
27
۰
Loading

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 3
22
۰
Loading

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 4
66
۰
Loading

Go Ara بازیگر کره ای
Go Ara بازیگر کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 5
162
۰
Loading

Jung Il Woo جونگ ایل وو
Jung Il Woo جونگ ایل وو

امتیاز امتیاز تصویر : 2
81
۰
Loading

ته یون عضو گروه snsd
ته یون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 5
109
۰
Loading

سانی عضو گروه snsd
سانی عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
84
۰
Loading

Song Hye Kyu
Song Hye Kyu

امتیاز امتیاز تصویر : 3
141
۰
Loading

سویونگ عضو گروه snsd
سویونگ عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
117
۰
Loading

یوری عضو گروه snsd
یوری عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
115
۰
Loading

Song Ji Hyu بازیگر کره ای
Song Ji Hyu بازیگر کره ای

امتیاز امتیاز تصویر : 3
153
۰
Loading

سئوهیون عضو گروه snsd
سئوهیون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
127
۰
Loading

هیویون عضو گروه snsd
هیویون عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 1
162
۰
Loading

Jung Il Woo
Jung Il Woo

امتیاز امتیاز تصویر : 3
91
۰
Loading

G-Dragon
G-Dragon

امتیاز امتیاز تصویر : 2
75
۰
Loading

گروه Big Bang
گروه Big Bang

امتیاز امتیاز تصویر : 1
78
۰
Loading

یونا عضو گروه snsd
یونا عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 3
114
۰
Loading

تیفانی عضو گروه snsd
تیفانی عضو گروه snsd

امتیاز امتیاز تصویر : 2
118
۰
Loading

Shin Se Kyung بازیگر و مدل
Shin Se Kyung بازیگر و مدل

امتیاز امتیاز تصویر : 2
181
۰
Loading

Zinni خواننده ی گروه GLAM
Zinni خواننده ی گروه GLAM

امتیاز امتیاز تصویر : 4
110
۰
Loading